Organizacja uroczystości pogrzebowych wiąże się z koniecznością poniesienia przez najbliższych zmarłego niemałych wydatków. Mogą oni jednak wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o odpowiednie świadczenie. Jak wypełnić wniosek?

Wniosek ZUS - Z12

Osoby, które chcą uzyskać tego rodzaju zasiłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny wypełnić druk Z-12. Wniosek powinno się wypełnić wielkimi literami, używając do tego czarnego albo niebieskiego koloru.

Pierwsza część formularza dotyczy osoby, która zmarła. Tutaj należy podać numer PESEL oraz imię i nazwisko zmarłego. Jeśli dana osoba nie posiadała numeru PESEL to wymaga się podania numeru oraz serii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

wniosek zus z-12

W kolejnej rubryce należy zaznaczyć czy dana osoba do dnia swojej śmierci pobierała świadczenia z ZUS, czy była objęta ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi oraz podać tytuł ubezpieczeń, nazwę płatnika składek a także jego adres. Ponadto wnioskodawca zaznacza, że zmarły był członkiem jego rodziny, a jeśli tak to podaje stopień pokrewieństwa lub powinowactwa.
wniosek zus Następna część formularza Z-12 dotyczy osoby fizycznej (członka rodziny) ubiegającej się o zasiłek. Wymaga się podania takich danych jak: numer PESEL (lub numer, serię dokumentu tożsamości - w przypadku braku posiadania numeru PESEL) imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeśli wnioskodawca chce otrzymać korespondencję na inny adres niż adres zamieszkania).
zasiłek zus
wniosek z11

Kolejna rubryka wniosku jest wypełniana, jeśli osoba zmarła nie pobierała świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo nie była objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Wówczas osoba wnioskująca o zasiłek deklaruje czy pobiera świadczenia, czy jest objęta w/w ubezpieczeniami oraz podaje tytuł ubezpieczenia i dane płatnika.
zus wniosek

Dalsza część formularza jest wypełniana w sytuacji, gdy o zasiłek ubiega się inny podmiot np. pracodawca, gmina, dom opieki społecznej. Wówczas należy wpisać numer NIP albo REGON, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu oraz dane adresowe.

Następnie osoba fizyczna lub inny podmiot oświadcza, czy koszty pogrzebu pokrył w części czy w całości. Deklaruje także, że zasiłek nie został wypłacony z innego tytułu .

Zasiłek przysługuje osobie lub osobom, które pokryły koszty uroczystości - także instytucjom, pracodawcy, gminie, opiecie społecznej itd. Inne podmioty są uprawnione do zwrotu kosztów pogrzebu - maksymalnie do kwoty 4000 zł. Wówczas należy wypełnić odpowiednią rybrykę i podać numer NIP, REGON itd.
zus zasiłek pogrzeb

Następnie w formularzu należy wybrać sposób wypłaty zasiłku pogrzebowego - na rachunek bankowy albo na podany adres zamieszkania bądź korespondencji. Podaje się także liczbę załączanych do wniosku dokumentów.

Wnioskodawca swoim podpisem potwierdza, że jest świadomy iż to świadczenie należy się osobom, które pokryły koszty pochówku, a nienależnie pobrany zasiłek będzie obowiązany zwrócić.
wypłata zasiłku za pogrzeb zus rodo

Wniosek KRUS SR-26

Pierwsza część wniosku KRUS SR-26 dotyczy osoby zmarłej. Należy podać datę zgonu, imię i nazwisko, numer PESEL lub numer i serię dowodu osobistego (albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). Następnie należy zaznaczyć czy zmarły do dnia śmierci:

 • miał ustanowione prawo do emerytury/renty rolniczej,

 • miał ustanowione prawo do emerytury/renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego organu rentowego,

 • był objęty ubezpieczeniem.

W przypadku pobierania świadczeń wymaga się podania numeru świadczenia oraz Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej KRUS albo nazwę organu rentowego.
krus zasiłek pogrzebowy

Wnioskodawca podaje także czy osoba zmarła była członkiem jego rodziny - jeśli tak trzeba określić stopień pokrewieństwa. W przypadku, gdy o zasiłek stara się małżonek zmarłego należy dodatkowo oświadczyć, czy była orzeczona przez sąd separacja.

W dalszej części wniosku osoba chcąca uzyskać zasiłek podaje swoje dane osobowe, czyli: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i NIP (lub podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość), numer rachunku bankowego.
krus wniosek zasiłek

Następnie wnioskodawca oświadcza, czy:

 • ma ustalone prawa do emerytury lub renty,

 • jest objęta ubezpieczeniem,

 • koszty pogrzebu pokryła w części czy całości,

Ponadto osoba składająca wniosek deklaruje, że zasiłek pogrzebowy nie został wypłacony z innego tytułu. Należy także złożyć podpis oraz wypisać jakie dokumenty oprócz rachunków są załączone do wniosku.

Ostatnią część wniosku wypełnia Oddział Regionalny lub Placówka Terenowa KRUS.
krus wniosek o zasiłek
krus a zasiłek pogrzebowy
wysokość zasiłku pogrzebowego
krus

Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

 • osobiście

Wypełniony dokument Z-12 można złożyć osobiście w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Termin wizyty można zarezerwować przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 • przez internet

Osoby, które mają swój profil na PUE mogą złożyć dokumenty elektronicznie. Po zalogowaniu się na konto należy z katalogu usług wybrać tą dot. złożenia formularza Z-12, uzupełnić dane i złożyć dyspozycję odbioru korespondencji. Wysłany elektronicznie wniosek musi być podpisany za pomocą profilu zaufanego ePUAP albo certyfikatu kwalifikowanego.

 • pocztą

Dokumenty można także wysłać pocztą tradycyjną na adres terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - może to być dowolna jednostka, która przekaże sprawę do właściwej jednostki.

Jakie dokumenty załączyć do Z-12?

 • skrócony odpis aktu zgonu,

 • rachunki, faktury potwierdzające koszty pochówku,

 • dokument będący potwierdzeniem stopnia pokrewieństwa wnioskodawcy z osobą zmarłą,

 • zaświadczenie od płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom społecznym,

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - jeżeli wniosek jest składany osobiście.

O zasiłek pogrzebowy można także wnioskować za pośrednictwem zakładu pogrzebowego lub innego pełnomocnika - wówczas niezbędne jest pełnomocnictwo.