Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem, które przysługuje na wypadek śmierci. Wypłatą zajmuje się odpowiednia instytucja państwa- w zależności od tego, gdzie był ubezpieczony zmarły. Może to być Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w przypadku rolników. Od 2011 roku zasiłek ten wynosi 4000 zł, bez względu na faktycznie poniesione koszty pochówku.

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Jest on wypłacany wszystkim osobom ubezpieczonym, które poniosły koszty pogrzebu. Co ważne nie muszą to być wyłącznie członkowie rodziny, także przyjaciele rodziny, czy różnego rodzaju instytucje, które faktycznie pokryły świadczenia związane z pochówkiem. Wypłata przysługuje wszystkim tym, którzy rzeczywiście pokryli koszty związane z pochowaniem osoby zmarłej.

Do wypłaty najczęściej są uprawnione osoby bliskie:

 • małżonek
 • rodzice, ojczym, macocha
 • dzieci biologiczne i adoptowane
 • dzieci drugiego małżonka
 • rodzeństwo
 • wnuki
 • dziadkowie

Zasiłek może być wypłacony również instytucjom, które zorganizowały pochówek:

 • gmina lub powiat
 • zakład pogrzebowy
 • zakład pracy
 • przedstawicielowi kościoła, lub związku wyznaniowego
 • osoba obca

Świadczenie to nie musi zostać wypłacone w całości jednej osobie- wszystko zależy od tego, kto faktycznie poniósł koszta. Często wypłatę świadczenia dzieli się proporcjonalnie do momentu, gdy za pogrzeb płaci więcej niż jedna osoba. Wtedy oddzielny wniosek musi złożyć każda z tych osób. Żeby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, trzeba złożyć wniosek: w przypadku ZUS jest to Z-12, w przypadku KRUS SR-26 z kompletem dokumentów, czyli:

 • aktem zgonu
 • dowodem osobistym zmarłego

Żeby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy przekazać ZUS lub KRUS niezbędne dokumenty, które potwierdzą faktyczny zgon osoby bliskiej. W tym przypadku należy przekazać poniższe dokumenty:

Karta zgonu

Rodzina osoby zmarłej powinna ją otrzymać w szpitalu. W dokumencie tym lekarz stwierdza zgon pacjenta oraz jakie były bezpośrednie przyczyny śmierci. Kartę tę może wydać:

 • lekarz rodzinny, jeśli pacjent pozostaje pod jego opieką w ciągu 30 dni przed śmiercią
 • lekarz pogotowia, jeśli został stwierdzony zgon poza szpitalem
 • lekarz prowadzący, gdy do śmierci osoby doszło w szpitalu

Akt zgonu

Można go uzyskać, zgłaszając się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości, w której doszło do zgonu. Również w przypadku, gdy osoba ta nie była tam zameldowana. Urzędnik USC rejestruje zgon i sporządza akt zgonu. Do urzędu należy zabrać takie dokumenty jak:

 • karta zgonu
 • dowód osobisty zmarłego
 • własny dowód osobisty do okazania

Gdy zostanie sporządzony akt zgonu, dowód osobisty zostaje anulowany, a zmarły automatycznie wymeldowany z miejsca zamieszkania. Akt zgonu mogą uzyskać:

 • osoby zamieszkujące ze zmarłym
 • osoby, które były obecne przy śmierci
 • członkowie rodziny

Odpis aktu zgonu zostaje wydany rodzinie zmarłego i osobom do tego uprawnionym. W niektórych przypadkach akt zgonu może nie zostać wydany od razu. Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z kartą zgonu udać się do administracji cmentarza i pochówek odbędzie się bez problemów. Trzeba jednak pamiętać o dostarczeniu brakującego dokumentu, gdy ten zostanie sporządzony. Wtedy USC wydaje dwa odpisy- jeden dla osoby zgłaszającej, drugi dla zarządcy cmentarza.

Żeby uzyskać zasiłek, trzeba udać się z niezbędnymi dokumentami do najbliższego Oddziału ZUS lub KRUS. Obydwie instytucje zajmują się wypłatą zasiłku na takich samych zasadach. Najbliższa rodzina może również uzyskać zasiłek pogrzebowy od ubezpieczyciela w przypadku, gdy:

 • do śmierci doszło w wyniku wypadku z czyjejś winy
 • gdy zmarły miał wykupioną własną polisę

Zasiłek pogrzebowy, nie tylko przez ZUS

W przypadku śmierci, na skutek nieszczęśliwego wypadku, najbliższej rodzinie będzie przysługiwać prawo do zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu i pokrycie kosztów, jakie musieli ponieść. Najczęściej są to koszty nagrobka, zakup odzieży żałobnej, opłaty związane z zakupem kwiatów, czy organizacja stypy.

Co ważne, wydatki te muszą się mieścić w przeciętnej normie, które są przyjęte w danym otoczeniu. Jeśli będą one zbyt wysokie i będą uwarunkowane przez osobiste preferencje, to rodzina nie otrzyma zwrotu za koszty pochówku.

Jeśli osoba zmarła miała wykupioną polisę na wypadek śmierci, wtedy osoby uposażone i spadkobiercy mogą otrzymać dodatkowe środki finansowe. Będzie im się należeć 100%, czyli pełna kwota ubezpieczenia. Wszystko jest tak naprawdę uzależnione od indywidualnych warunków polisy i zapisów, które się w niej znajdują. Firmy ubezpieczeniowe już od jakiegoś czasu oferują najróżniejsze pakiety dla osób chcących się ubezpieczyć od nieszczęśliwych wypadków, czy tych związanych z niespodziewaną śmiercią.

źródło: meteriały własne redakcji

Odmowa, czyli dlaczego się nie należy?

W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że ZUS lub KRUS mogą odmówić wypłaty zasiłku pogrzebowego. Wówczas uprawniony ma prawo do tego, żeby się odwołać w ciągu 30 dni od chwili otrzymania decyzji z zakładu ubezpieczeń. Odwołanie można złożyć w oddziale, który nie przyznał prawa do zasiłku.

Również ubezpieczyciel z polisy osoby zmarłej może nie zgodzić się na wypłatę środków, najczęściej powołuje się wtedy na zapisy, które są w niej zawarte. Jeśli rodzina zmarłego ma zastrzeżenia co do decyzji ubezpieczyciela może złożyć odwołanie. Gdy nie przyniesie ono pożądanych skutków, może wystąpić na drogę sądową i złożyć pozew.

Należy pamiętać, że prawo do zasiłku będzie przysługiwać w ciągu 12 miesięcy od daty śmierci. Jeśli w tym czasie niemożliwe było zgłoszenie np. z powodu późniejszego odnalezienia ciała czy zidentyfikowania osoby zmarłej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dowodem będzie tutaj zaświadczenie z policji lub prokuratury, lub inny urzędowy dokument, który wyjaśni, dlaczego niemożliwe było wcześniejsze zgłoszenie wniosku.

Wypłata zasiłku następuje szybko, nie może to być jednak później niż 30 dni od wyjaśnienia okoliczności niezbędnej do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Wniosek o świadczenie można złożyć również przez Internet (potrzebny będzie internetowy profil PUE ZUS), osobiście lub listownie.

Co musisz posiadać, aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Niezbędne będzie skompletowanie pełnej dokumentacji:

 • skrócony odpis aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pochówku, ewentualnie kopie potwierdzone przez bank
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo
 • dokumenty potwierdzające tożsamość
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnym, lub rentowym
 • numer rachunku, na który ma zostać wypłacony zasiłek.